Tuesday, March 3, 2015

18

maj

JAK OTRZYMAĆ LICENCJE? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Udzielanie licencji na międzynarodowy transport drogowy


Licencja - decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 204, poz. 2088) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu drogowego. Kwestie posiadania licencji reguluje także Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 881/92 z dnia 26 marca 1992 roku w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy we Wspólnocie, na lub z terytorium Państwa Członkowskiego lub w tranzycie przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w zakresie transportu rzeczy i Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 roku w sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego autokarowego i autobusowego w zakresie przewozów osób.

Wniosek o uzyskanie licencji powinien zawierać:


1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
3. określenie rodzaju i zakresu
4. rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
5. czas, na jaki licencja ma być udzielona.

Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:
1. odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej
2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
4. kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu. Nie może tez być wydane w stosunku do tych osób prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
6. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzonej dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa w wysokości:
o 9.000 euro - na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego
o 5.000 euro - na każdy następny pojazd samochodowy
7. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
8. wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych albo kserokopie dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.
Licencji udziela się każdemu przedsiębiorcy spełniającemu wyżej określone, ustawowe warunki. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia nr 881/92 i art. 3a ust. 4 Rozporządzenia nr 684/92 w przypadku licencji na przewóz rzeczy lub osób (autokarem/autobusem) uprawnienia udziela się na okres 5 lat. W przypadku licencji na przewóz osób pojazdem innym niż autokar/autobus licencji udziela się na okres od 2 do 50 lat.

a) Wniosek o udzielenie licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego:
• formularz wniosku - L1 (dane przedsiębiorcy),
• DRUK L2 (wykaz taboru)
• odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;
• kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
• kserokopia decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) może być również: NIP-5 (wypełniony w pkt. F), NIP-4, VAT-5/B;
• kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym:
o przedsiębiorcy lub
o osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zarządzania,
o w przypadku przedstawienia zagranicznego certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu międzynarodowego przewoźnika drogowego przez obywatela zagranicznego należy złożyć następujące dokumenty:
o kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych (poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu) + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego,
o potwierdzenie od wystawcy certyfikatu kompetencji zawodowych, że osobie w nim wymienionej wydano certyfikat (Nr....z dnia....), z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),
• informacja o osobie z rejestru skazanych stwierdzająca niekaralność osoby, (dotyczy członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób tworzących zarząd spółki jawnej lub komandytowej, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą)- dokument ważny 6 miesięcy od daty wystawienia,
W przypadku przedstawienia zaświadczenia przez cudzoziemca wymagane są następujące dokumenty:
o kserokopia ww. dokumentu (poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem lub oryginał) z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;
• dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (na całość taboru) w wysokości:
o 9 000 euro - na pierwszy pojazd
o 5 000 euro - na każdy następny pojazd,
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy, np.:
3. Środki pieniężne dostępne na rachunku bankowym- zaświadczenie z banku o stanie konta;
4. Roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok działalności gospodarczej - ważne rok od daty wydania;
5. Akcje, obligacje, udziały i inne zbywalne papiery wartościowe - dokument z biura maklerskiego lub wyciąg z KRS;
6. Gwarancje lub poręczenia bankowe z terminem ważności w nich określonym;
7. Kopie dowodów rejestracyjnych oraz kopie polisy AC na pojazdy będące własnością przedsiębiorcy z terminem ważności określonym w polisie;
8. Polisę ubezpieczeniową nieruchomości z terminem ważności w niej określonym lub wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego ważną rok od daty wydania łącznie z dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości (np: wyciąg z księgi wieczystej, wyciąg z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie sądu);
Każdy z ww. dokumentów należy przedstawić w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez urząd wydający, notariusza lub pracownika BOTM na podstawie okazanych do wglądu oryginałów!!!
• oświadczenie o zamiarze zatrudnienia bądź nie zatrudniania kierowców - DRUK L7
• kserokopie dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi:
0. w przypadku własności pojazdów - kopie dowodów rejestracyjnych;
1. w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów -> dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi, np.:
 umowa leasingu z podanym terminem jej obowiązywania wraz z protokołem odbioru,
 umowa najmu (w przypadku podnajmu pojazdu leasingowego dodatkowo zgoda firmy leasingowej na podnajem),
 umowa użyczenia,
 umowa dzierżawy,
 umowa przewłaszczenia + umowa o kredyt;
• oświadczenie o aktualności podstawy prawnej (DRUK L3 ),
• Kopia wniesienia opłaty za wydanie licencji i wypisów.


Opłaty za wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159 , poz. 1664).

§ 3.
1. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:
1. za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:
Opłata w zł
Rodzaj pojazdu samochodowego Okres ważności licencji w latach
od 2 do 5 powyżej 5 do 15 powyżej 15 do 30 powyżej 30 do 50
samochód osobowy 1.000 3.000 4.000 5.000
2.
3. za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat - 3.600 zł.

2. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4.000 zł.

§ 4.

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

§ 5.
1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1-3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i w § 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
5. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.
6. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1-4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

§ 6.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 7.

Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

§ 9.

Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w razie:
1. śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 10.

W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję - pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 11.

W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka posiadająca licencje posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalności objętej licencją - pobiera się opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu samochodowego.

 
Copyright © 2015. SPD Dolny Śląsk. Designed by POSITIVE COMMUNICATION